top of page
กลุ่มบริหารวิชาการยินดีต้อนรับ

              "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ด้านอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

kissclipart-arrow-icon-download-icon-dow
kissclipart-documents-symbol-icon-docume
กำหนดส่งเอกสารวิชาการ
26 ต.ค.63

กำหนดส่งข้อสอบกลางปี/ปลายภาค

31 ต.ค.63

กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียน

6 พ.ย.63

กำหนดส่งข้อสอบกลางปี/ปลายภาค ฉบับพร้อมสอบ

ติดต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

เลขที่ 235 หมู่ที่ 1 บ้านย่อ

ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

จังหวัดยโสธร 35110

 

รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพิมพ์บุญปภา  ธัญศุภเกียรติ
โทร 095-6120849 

กิจกรรมวิชาการ

23 ต.ค.63

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 ต.ค.63

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 พ.ย.63

กำหนดส่งบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 

FOLLOW US
  • Line-Logo

17 ก.ย.63

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการและงานอาชีพ

bottom of page